Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van The Globe.

1.2 E-mail adres: een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van Ňelektronische berichten via het internet. Klant: de partij die met The Globe een overeenkomst heeft gesloten. Handleiding: software en klantendocumentatie die The Globe gedurende de overeenkomst aan de klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het systeem en het internet. Homepage: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel en introductiepagina van een website op het internet. Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door The Globe teneinde de klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. Overeenkomst: de overeenkomst tussen The Globe en een klant op grond waarvan The Globe diensten ten behoeve van de klant worden verricht. Schrijfruimte: geheugenruimte die The Globe aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoevean het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige The Globe diensten.

1.10 Systeem: computer en aanverwante apparatuur waarmee The Globe de klant toegang tot het internet verleent.

1.11 Website: een of meerdere geintegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage

1.12 The Globe: The-Globe B.V.

1.13 The Globe Diensten: de diensten of opdrachten die door The Globe ten behoeve van klanten worden verricht.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen The Globe en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.2 Alle door The Globe gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat The Globe een aan een aspirant klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/ machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant klant The Globe diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door The Globe mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is The Globe gehouden al hetgeen The Globe reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. The Globe kan een aspirant klant om haar moverende redenen weigeren.

2.3 The Globe is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 11.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van art. 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN VAN THE GLOBE

3.1 The Globe spant zich in als een goed dienstverlener zorg te dragen voor:

- het verlenen van aansluiting op het systeem aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde The Globe dienst(en); - het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; - de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden. 3.2 The Globe kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de The Globe diensten.

3.3 The Globe onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij The Globe hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt The Globe zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

4.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's al dan niet via het systeem op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks The Globe, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door The Globe toegestane verbinding met het systeem bestaat.

4.3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

- spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud; - het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; - het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; - sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; - hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet. 4.4. Onverminderd het in artikel 4.3 gestelde is het klanten toegestaan het systeem van The Globe te hacken. De klant die als eerste erin slaagt een positie te verwerven gelijk aan de systeembeheerder van The Globe, krijgt van The Globe zes maanden gratis gebruik van het systeem aangeboden ( met de daarbij geldende dataverkeer voorwaarden ), onder voorwaarde dat de des betreffende klant uitlegt op welke wijze hij of zij geslaagd is in het hacken, hij of zij geen schade heeft toegebracht aan het systeem en aan andere klanten en hij of zij de privacy van andere klanten heeft gerespecteerd. Iedere klant geeft bij deze toestemming aan andere klanten onder voornoemde voorwaarden te trachten het systeem te hacken.

4.5. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij The Globe hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

4.6. De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

4.7. De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is The Globe bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de The Globe diensten informatie te verwijderen, nadat de klant te kennen heeft gegeven dat hij niet wenst te betalen voor de extra data overdracht.

4.8. De klant geeft bij deze toestemming aan The Globe zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van The Globe welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor The Globe en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij The Globe hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 The Globe is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van The Globe. Met name is The Globe niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet, de "Millenniumproblematiek" bij The Globe of derden, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, log-in procedure, account en e-mailadres.

5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor The Globe voortvloeiende schade.

5.3.De klant vrijwaart The Globe tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

5.4 The Globe is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien is The Globe in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens The Globe ontstaat.

5.5 The Globe is niet aansprakelijk voor eventuele gederfde inkomsten van de klant als gevolg van het niet beschikbaar zijn van diensten van The Globe.

5.6 De hoogte van eventueel geleden schade door tekortkomingen van The Globe wordt beperkt tot een maximum bedrag ter hoogte van het basis jaarabbonnement wat de klant heeft afgesloten met The Globe.

ARTIKEL 6 THE GLOBE DIENSTEN

6.1 The Globe verleent voor toegang tot het systeem en het internet aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem en de handleiding voor de duur van de overeenkomst te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan de handleiding te kopieren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieen zal de klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten.

6.2 The Globe verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Domeinregistratie of Internic. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en The Globe aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

6.3 The Globe biedt klanten de mogelijkheid een homepage te openen. The Globe stelt hiertoe beperkte schrijfruimte beschikbaar. Bij exploitatie van een commerciele homepage of website, ter discretie van The Globe te bepalen, zijn daarvoor vastgestelde additionele vergoedingen verschuldigd. Indien The Globe in opdracht van een klant een homepage of website ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten terzake van die homepage of website bij The Globe.

6.4 The Globe is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer overschrijdt. De klant is gehouden aan The Globe de redelijke kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. The Globe zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat de klant hiervan door The Globe op de hoogte is gesteld, effectueren. The Globe is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van The Globe levert voor partijen bindend bewijs op terzake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

ARTIKEL 7 KLACHTEN

7.1 The Globe spant zich in klachten omtrent de The Globe diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de The Globe diensten te komen. The Globe is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

7.2. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

ARTIKEL 8 BEHEER VAN HET SYSTEEM

8.1 The Globe is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door The Globe te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens The Globe ontstaat.

8.2 The Globe is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen, in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens The Globe ontstaat. The Globe zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

ARTIKEL 9 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

9.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop The Globe de opzegging ontvangt.

ARTIKEL 10 ONTBINDING

10.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met The Globe gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens The Globe te voldoen, is The Globe gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen The Globe dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat The Globe tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan The Globe verder toekomende rechten.

10.2 The Globe is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de The Globe diensten te staken indien de klant:

- aan The Globe valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; - nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; - de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; - in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.5; - de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; - de klant sursťance van betaling heeft aangevraagd; - de klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

ARTIKEL 11 PRIJZEN

11.1 De klant is afhankelijk van de te leveren The Globe dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.

11.2 The Globe is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt middels email en op de webpagina's van The Globe. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van art.9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

ARTIKEL 12 BETALING

12.1 De aan The Globe verschuldigde vergoedingen dienen bij jaarlijkse vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen acht dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.

12.2 Indien de klant niet binnen de termijn van art. 12.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zondere nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van NLG 25,--, tenzij The Globe aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

12.3 Bij betalingsachterstand van 30 werkdagen is The Globe bevoegd de dienstverlening naar de klant te staken zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

ARTIKEL 13 OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan The Globe niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn ondermeer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie -infrastructuur, storingen in netwerken. 13.2 The Globe heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat The Globe haar verbintenis had moeten nakomen.
13.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van The Globe opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door The Globe niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

ARTIKEL 14 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op elke overeenkomst tussen The Globe en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen The Globe en de klant.

14.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat The Globe een beroep op art. 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.


Ondertekend te Egmond aan Zee donderdag 23 maart 2000,


R.C.W. Groot J.P. Wijker